THISISERROR

Reklamační podmínky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Predmetom týchto všeobecných reklamačných podmienok (ďalej reklamačné podmienky) sú obchodno-právne vzťahy medzi spoločnosťou Kaspro s.r.o., IČO 31615856, DIČ 2020445053, so sídlom Červená 461/2, 010 03 Žilina, registrovaná v registri okresného súdu v Žiline, oddiel Sro., vložka 2223/L, (ďalej dodávateľ) a kupujúcim (ďalej odberateľ) počas trvania reklamačného procesu.

1.2. Reklamačné podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach dodávateľa, ako aj v priestoroch dodávateľa na kontaktnej adrese. Tieto reklamačné podmienky definujú základ reklamačného procesu, odberateľ je povinný sa riadne s ich obsahom oboznámiť ešte pred zahájením reklamačného procesu.

1.3. Odberateľom môže byť koncový spotrebiteľ (ďalej koncový spotrebiteľ) alebo podnikateľský subjekt zaoberajúci sa ďalším predajom produktov koncovým spotrebiteľom alebo iným podnikateľským subjektom (maloobchodná a veľkoobchodná činnosť) - ďalej predajca. V prípade, že predajca tovar spotrebuje pre vlastnú potrebu, z reklamačného hľadiska je považovaný za koncového spotrebiteľa.

1.4. Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto reklamačné podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.

1.5. Kontaktným miestom pre reklamačný proces s dodávateľom je adresa Kaspro s.r.o., M.Chmeliara 355, 013 11 Lietavská Lúčka, lomond@lomond.sk, telefónne číslo +421 940 527776 (ďalej miesto reklamácie). Miestom reklamácie môže byť aj iná adresa, pokiaľ je uvedená na internetových stránkach dodávateľa.

ZAHÁJENIE PROCESU REKLAMÁCIE

2.1. Pre zahájenie reklamačného procesu je odberateľ povinný doručiť predmet reklamácie dodávateľovi na miesto reklamácie s detailným popisom dôvodu reklamácie, dokladom o kúpe tovaru, kontaktné údaje na osobu, zodpovednú za riešenie reklamácie u odberateľa.

2.2. Pri neosobnom doručení predmetu reklamácie tretími stranami, je odberateľ povinný predmet reklamácie zabaliť a zabezpečiť jeho ochranu pred poškodením počas doby prepravy. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené na predmete reklamácie počas jeho prepravy smerom na miesto reklamácie.

2.3. Pokiaľ je uvedené v záručných podmienkach predmetu reklamácie, odberateľ je povinný pred odoslaním predmetu reklamácie kontaktovať odberateľa za účelom inštrukcií pre jeho prepravu. V opačnom prípade môže byť predmet reklamácie poškodení samotnou prepravou a reklamácia môže byť dodávateľom zamietnutá kvôli nedodržaniu tejto podmienky.

2.4. Reklamácie sa nevťahujú na mechanicky poškodený tovar, pokiaľ toto poškodenie spôsobil odberateľ, alebo bolo spôsobené počas dopravy k dodávateľovi na zahájenie reklamácie.

DĹŽKA ZÁRUKY

3.1. Dĺžka záručnej doby je definovaná 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu alebo nie je v záručných podmienkach predmetu reklamácie určená iná záručná doba. Dĺžka záručnej doby môže byť obmedzená inými parametrami definovanými v záručných podmienkach daného produktu.

3.2. Záručná doba u koncového spotrebiteľa začína plynúť jeho osobným prevzatím alebo poskytnutím tretej strane za účelom dodania tovaru odberateľovi. Záručná doba u predajcu začína plynúť jeho následným predajom koncovému spotrebiteľovi.

3.3. Za deň prijatia reklamácie sa považuje dátum prijatia reklamovaného tovaru dodávateľom. V prípade doručenia reklamovaného tovaru tretími stranami sa za deň prijatia reklamácie sa nepovažuje dátum podania zásielky, ale dátum prijatia dodávateľom.

SPOSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

4.1. Lehota vybavenia reklamácie je 30 dní od dňa prijatia reklamácie.

4.2. Odberateľ bude o vybavení reklamačného procesu informovaný e-mailom, ktorý bol uvedený pri zahájení reklamačného konania.

4.3. V prípade, že reklamovaný tovar je možné opraviť a reklamácia bola uznaná, dodávateľ vykoná opravu alebo nápravu reklamovaného tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje práve v určitých prípadoch reklamovaný tovar vymeniť za iný identický produkt, pokiaľ to uzná za vhodné. Dodávateľ môže predmet reklamácie vymeniť aj za rovnaký použitý produkt v technickom stave nie horšom, v akom bol reklamovaný tovar prijatý.

4.4. V prípade zamietnutia reklamácie bude odberateľ informovaný o dôvodoch zamietnutia e-mailom, ktorý bol uvedený pri zahájení reklamačného konania.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Osobné údaje, s ktorými dodávateľ prichádza do styku sú meno a priezvisko odberateľa, adresa odberateľa, telefonický kontakt odberateľa a mailová adresa odberateľa.

5.2. Dodávateľ poskytnuté osobné údaje odberateľov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravných spoločnosti za účelom doručenia objednávok a osobám, súvisiacim s realizáciou reklamačného procesu.

5.3. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

6.1. V prípade, že odberateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva, odberateľ má právo obrátiť sa na dodávateľ so žiadosťou o nápravu. Ak dodávateľ na žiadosť odberateľa odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania odberateľom, odberateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

6.3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk.

Staňte se naším partnerem!

Nakupujete na firmu nebo máte zájem o další prodej? Pro naše obchodní partnery a prodejců nabízíme zvýhodněné obchodní podmínky, jako například velkoobchodní ceny, online přístup k dostupnosti zboží a cen prostřednictvím XML a jiné výhody! Kontaktujte naše obchodní oddělení za účelem bližších informací!

 +421 940 527776
 lomond@lomond.cz
Registrace

Akciové produkty

Fotopapír Lomond, lesklý, 200 g/m2, A4, 50 listů
Fotopapír Lomond, lesklý, 200 g/m2, A4, 50 listů
skladem sleva 15% 
Cena (s DPH): 313 Kč

Fotopapír Lomond XL, matný, 180 g/m2, 610mm*30m
Fotopapír Lomond XL, matný, 180 g/m2, 610mm*30m
skladem sleva 15% 
Cena (s DPH): 697 Kč

Fotopapír Lomond, matný, 180 g/m2, A4, 50 listů
Fotopapír Lomond, matný, 180 g/m2, A4, 50 listů
skladem sleva 15% 
Cena (s DPH): 196 Kč

Fotopapír Lomond XL, lesklý, 85 g/m2, 610mm*20m, samolepící
Fotopapír Lomond XL, lesklý, 85 g/m2, 610mm*20m, samolepící
skladem sleva 10% 
Cena (s DPH): 1,234 Kč

Akciové produkty

Nové produkty

Fotopapír Lomond Fine Art Design Bio Macro Glossy, 230 g/m2, A3, 20 listů
Fotopapír Lomond Fine Art Design Bio Macro Glossy, 230 g/m2, A3, 20 listů
novinka není skladem 
Cena (s DPH): 319 Kč

Fotopapír Lomond Premium Gold, art-silk, 300 g/m2, A4, 25 listů
Fotopapír Lomond Premium Gold, art-silk, 300 g/m2, A4, 25 listů
novinka skladem 
Cena (s DPH): 564 Kč

Fotopapír Lomond, lesklý, A3, 25 listů, samolepící
Fotopapír Lomond, lesklý, A3, 25 listů, samolepící
novinka skladem 
Cena (s DPH): 473 Kč

Fotopapír Lomond XL Premium Gold Baryta, art-saténový, 300 g/m2, 610mm*15m
Fotopapír Lomond XL Premium Gold Baryta, art-saténový, 300 g/m2, 610mm*15m
novinka není skladem 
Cena (s DPH): 3,228 Kč

všechny nové produkty

Zapište se do mailinglistu!

Chcete vědět všechno jako první? Zapište se do našeho mailinglistu. Přihlásit

Kontakt

Nevíte si vybrat? Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!

 +421 940 527776
 lomond@lomond.cz

Tato stránka používá cookies za účelem jejího zkvalitnění.